Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
Administratorami Państwa danych osobowych jest:
I. INSTALBUD JANOSZ Sp z o.o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Bielska 31B. NIP
6381002363.
II. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: INSTALBUD JANOSZ Sp z o.o. 43-200 Pszczyna, ul. Bielska 31B NIP:
6381002363.
III. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
1. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na
podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa
danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed Państwa roszczeniami realizując
nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
IV. Dane osobowe będą przechowywane przez:
1. Wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się
roszczenia związane z tą umową, czyli do momentu upływu okresu roszczenia podatkowego
licząc od końca roku, w którym to roszczenie wygasa. Liczenie od końca roku służy określeniu
jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
2. Przetwarzane na podstawie zgody, do momentu cofnięcia zgody.
3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług
możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu,
cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy na podstawie zgody lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
4. Zapis z monitoringu wizyjnego przechowywany jest do momentu nadpisania, nie dłużej niż 3
miesiące.
V. Udostępnienie Państwa danych osobowych na zlecenie Administratora następuje firmie
wspomagającej obsługę informatyczną.
VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5. prawo do przenoszenia danych;
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7. wycofania udzielonej zgody co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej cofnięciem.
VII. Państwa prawa będą realizowane na pisemny wniosek przesłany na adres mailowy lub
złożony w siedzibie.
VIII. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy
lub do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub przekazania informacji dotyczącej naszej usługi.
IX. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o
którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.
X. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
XI. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2019/06/Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych..pdf

Pokaż szczegóły
Telefon Fax Mail
Godziny otwarcia