|_|Kotły grzewcze są jednymi z najbardziej skomplikowanych urządzeń technicznych w budownictwie. Pracują w bardzo ciężkich […];;https://www.instalbud.pl/serwis-i-konserwacja-systemow-grzewczych-czas-kompleksowej-zmiany/;;

Serwis i konserwacja systemów grzewczych – czas kompleksowej zmiany!;;

Kotły grzewcze są jednymi z najbardziej skomplikowanych urządzeń technicznych w budownictwie.
Pracują w bardzo ciężkich i zmiennych warunkach, w których temperatury w komorach spalania przekraczają ponad 1000 C. Koszt paliwa, niezbędnego do wytworzenia energii grzewczej przez kotły, należą do najistotniejszych kosztów jakie ponosimy, utrzymując budynki w których mieszkamy i pracujemy.
Awarie systemów grzewczych, albo wysokie koszty ich eksploatacji, są dla ludzi bardzo istotne i wpływają na jakość ich życia. Jako firmy i pracownicy branży grzewczej i instalacyjnej musimy wraz z producentami zapewnić komfort, bezawaryjność i optymalny koszt instalacji grzewczych. Tematem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów występujących w trakcie przeglądów i konserwacji gazowych, wodnych, niskotemperaturowych kotłów grzewczych w Polsce.

Przeglądy i konserwacje – stan dzisiejszy
Producenci kotłów i innych generatorów ciepła starają się opisać dokładnie swoje wymogi co do instalacji, w których będą one pracować. Wymogi te odnoszą się do wody w obiegach grzewczych, gazu, energii elektrycznej, przewodów powietrzno – spalinowych, materiałów instalacyjnych i wielu innych. Producenckie instrukcje są częściami kotłów i wytyczają zakres corocznych przeglądów i konserwacji, które obejmują mniej więcej podobny zakres czynności, w tym:
 Kontrola szczelności części wodnej, gazowej i powietrzno-spalinowej kotła
 Kontrola elektrody zapłonowej i jonizacyjnej
 Kontrola zabezpieczeń kotła, w tym naczynia wzbiorczego
 Kontrola ciśnienia hydraulicznego
 Kontrola odpływu kondensatu
 Kontrola zaworu bezpieczeństwa
 Mechaniczne czyszczenie komory spalania
 Analiza spalin i regulacja udziału w nich dwutlenku węgla
 Wpis o przeglądzie i konserwacji w dokumentacji kotła
Z punktu widzenia producentów kotłów obiegi grzewcze i układ podgrzewu wody sanitarnej jest ważny z punktu widzenia jej odgazowania oraz odpowiedniej zasadowości. Przeglądy i konserwacje przeprowadza się
co 12 miesięcy, najlepiej po zakończeniu głównego okresu grzewczego.

Ocena aktualnego stanu
Ponieważ wymóg corocznego przeglądu i konserwacji kotła jest warunkiem niezbędnym do uzyskania gwarancji producenta i dystrybutora, która jest znacznie korzystniejsza niż standardowa gwarancja wymagana na terenie UE, oczywistym jest dla prawie wszystkich inwestorów i dostawców, że przeglądy roczne należy wykonywać obowiązkowo. Poprawnie też powinien wyglądać poziom pH, czyli węglanu wapnia i magnezu w wodzie technologicznej w obiegu grzewczym oraz w wodzie do celów sanitarnych pobieranej z sieci wodociągowej - coraz częściej instalacje zaopatrzone są w układy uzdatniania wody. Można więc założyć, że obecnie na rynku wykonuje się dwie czynności:

  1. Coroczny przegląd i konserwacja kotła i pompy ciepła
  2. Utrzymanie wody technologicznej (obiegowej) oraz sanitarnej na odpowiednim
  3. poziomie pH.

W czym tkwi problem ?
Jak wspomniano wcześniej, wiele już się dzieje, ale nie wszystko i nie zawsze prawidłowo. Wśród wykonawców i użytkowników krąży wiele mitów i uogólnień, które utrudniają postęp. Pomimo, iż kotły są objęte przeglądami i konserwacją, nie osiągają w pełni założonej sprawności, co więcej, wyłączają się w trybie awaryjnym, choć wszystkie ich zespoły wykonawcze są w dobrym stanie.

Istnieją 3 równolegle występujące przyczyny tej sytuacji.
Po pierwsze – stale pogarszająca się jakość powietrza i gazu, a zwłaszcza ilość pyłów w powietrzu. Przeciętny gazowy kocioł wiszący spala na godzinę około 33 m3 powietrza i około 3 m3 gazu. Waga spalin wynosi
w tym przypadku około 40 kg/1h pracy urządzenia. W przypadku, gdy powietrze i gaz są zanieczyszczone, dużo osadów osiada na ściankach komory spalania kotła, tworząc trwałe osady bardzo znacznie obniżające sprawność kotła.
Po drugie - woda w obiegu grzewczym kotła ,czyli tzw. woda technologiczna. Wchodząc w reakcję z materiałami, z których zbudowany jest kocioł oraz instalacja grzewcza, wywołuje zjawisko korozji metali.
Wg jednego z czołowych producentów środków chemicznych używanych w instalacjach grzewczych w Europie, stałe osady w obiegach grzewczych tworzą w 95% tlenki metali, a nie węglan wapnia! Oznacza to, że dbając o odpowiedni poziom pH wcale nie likwidujemy większości osadów trwałych w kotle i w obiegu grzewczym, ponieważ poziom pH nie ma wpływu na korozję metali. Ponadto powszechnie stosowane wodne pompy obiegowe posiadają zamontowany magnes, który zanieczyszcza pompę osadami tlenków metali, powodując problemy w jej eksploatacji.
Po trzecie - w przypadku, gdy mamy do czynienia z instalacją grzewczą podłogową lub mieszaną, poważnym problemem są namnażające się intensywnie kolonie glonów i bakterii, które po obumarciu osadzają się najczęściej w obiegu wodnym w wymienniku ciepła, dołączając do osadów z tlenków metali.

Wyżej opisane zjawiska niewiele mają wspólnego z corocznym serwisem kotłów, gdyż nie mieszczą się w standardowym zakresie czynności serwisowych.. Obszarami, pozostającymi poza przeglądami są:
 dokładne czyszczenie komór spalania, zwłaszcza wymienników pierwotnych kotłów ze stopu aluminium
 czyszczenie osadów ze strony obiegu wodnego kotła, czyli wymiennika pierwotnego lub wtórnego
 czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne przed osadami trwałymi obiegów grzewczych grzejnikowych i podłogowych wraz z kotłami.

Co robić?
Coroczne przeglądy i konserwacje są niewątpliwie konieczne, ale należałoby je rozszerzyć o następujące czynności:
 Czyszczenie komór spalania wymienników pierwotnych przy pomocy środków chemicznych. Komora spalania kotła nie powinna być czyszczona przy pomocy mechanicznych środków (np. szczotka), ponieważ porysowanie jej powierzchni powoduje narastanie jeszcze większej ilości osadów trwałych. Ponadto w przypadku komór spalania w wymiennikach pierwotnych ze stopu aluminium, ich powierzchnia jest wypełniona licznymi wypustkami, których zadaniem jest zwiększenie powierzchni wymiany ciepła, co na ogół całkowicie uniemożliwia dostęp do tej skomplikowanej powierzchni części wymiennika. Dlatego odpowiedniej jakości środki czyszczące, będące odpowiedniej jakości produktami chemicznymi, są w stanie całkowicie wyczyścić wymiennik ciepła z trwałych osadów, zwiększając jego sprawność i niezawodność oraz komfort działania. Takimi środkami są z całą pewnością wieloskładnikowe produkty oparte o zasady i o kwasy organiczne. Aby skutecznie użyć środka do czyszczenia komory spalania, należy zużyć od ¼ do ½l. środka, który kosztuje około 30 PLN netto. Usługa ta może być wykonana w trakcie corocznego przeglądu kotła. Czas trwania czynności to około 1 godzina i może być połączona z kontrolą uszczelki palnika. Po 20 minutach od zwilgocenia całej powierzchni komory spalania należy ją dobrze spłukać czystą wodą, odprowadzając ją poprzez instalację odpływu kondensatu.
 Czyszczenie obiegu wodnego wymiennika kotła. Jako, że jest to miejsce o najwyższej temperaturze w instalacji grzewczej, to właśnie powstają tu i tu się krystalizują osady stałe. Ta część kotła jest niewidoczna, w związku z tym ocena stanu wymiennika hydraulicznego po stronie wodnej jest możliwa poprzez zmierzenie przepływu i stwierdzeniu hałasów podczas pracy obiegów. Jeśli instalacja ma już kilka lat i nie były do tej pory stosowane żadne inhibitory korozji, jedynym wyjściem jest odcięcie kotła od obiegu wodnego, podłączenie specjalnymi przewodami do zbiornika ciśnieniowego o pojemności 6 l, wlanie do niego 2 litrów środka czyszczącego osady tlenków metali i kamienia kotłowego, następnie uzupełnienie układu wodą i przy pomocy pompy obiegowej kotła (pozycja serwisowa) płukanie obiegu przez średnio 4 godziny. Przy okazji wypłukany zostanie wymiennik wtórny, pompa obiegowa i inne elementy kotła. W wyniku takiej operacji w naczyniu ciśnieniowym osiądzie około 1 kg osadów trwałych, a wymiennik zacznie pracować jak nowy. Aby zabezpieczyć wymienniki i pompę przed osadami w przyszłości – obieg grzewczy należy zabezpieczyć wg zasad opisanych w następnym punkcie.
 Czyszczenie i zabezpieczenie obiegów grzewczych. Jest to obszar stosunkowo najbardziej zaniedbany. Jak wcześniej wspomniano wszyscy uważamy na węglan wapnia, czyli kamień kotłowy. Natomiast poza obszarem przeglądów i konserwacji są bardzo często osady tlenków metali oraz osady biologiczne (glony i bakterie), które tworzą się w obiegu grzewczym. Problem ten można rozwiązać poprzez zastosowanie kompleksowego systemu ochrony obiegu grzewczego w postaci zestawu,
w skład którego wchodzą:

  1. magnetyczny filtr wodny z filtrem siatkowym o dużej gęstości
  2. Środek chemiczny typu dyspergator, czyli środek chemiczny rozdrabniający tlenki metali i oddzielający je od podłoża
  3. Inhibitor korozji, ograniczający utlenianie się metali, jak np. stal, magnez, sód i miedź.

Filtr magnetyczny jest powszechnie stosowany na terenie państw EU. Wyposażony jest w bardzo mocny magnes o mocy np. 10 000 Gausów oraz filtr cząstek stałych o dużej gęstości. Jego zadaniem jest odfiltrować i przejąć cząstki tlenków metali, które krążą w obiegu grzewczym jako rezultat korozji i pracy dyspergatora. Konstrukcja filtra zakłada półautomatyczną, okresową obsługę przez użytkownika instalacji grzewczej, zwłaszcza w początkowym okresie jej funkcjonowania.
Filtr magnetyczny, wraz z wymienionymi powyżej produktami chemicznymi, tworzy zestaw do kompleksowej obsługi obiegów wodnych w nowych instalacjach i instalacjach, w których wymieniono stary kocioł
na nowy. Niezwykle ważne jest, aby od początku pracy instalacja była chemicznie konserwowana, cząstki tlenków metali osiadały na regularnie czyszczonym silnym magnesie, a dyspergator oraz inhibitor korozji pracowały razem w obiegu czyszcząc go przez 365 dni w roku. Zjawisko osadów tlenków metali jest szczególnie groźne w przypadku wymiany starego kotła na nowy w starej instalacji, i ta sytuacja w sposób szczególny wymaga zastosowania środków serwisu chemicznego.

W przypadku instalacji ogrzewania podłogowego należy zastosować inhibitor biologiczny, który powstrzyma gwałtowny rozwój kolonii glonów i bakterii oraz wypłucze ewentualne osady trwałe. Ocieplenie klimatu pociąga za sobą zmniejszenie maksymalnej temperatury ogrzewania podłogowego, co powoduje coraz częstsze problemy instalatorów i serwisantów z instalacjami.
Korzyści chemicznego serwisu i konserwacji obiegów grzewczych.
Zastosowanie środków chemii serwisowej oraz filtrów magnetycznych powoduje szereg korzyści, których beneficjentami są producenci urządzeń i materiałów instalacyjnych, instalatorzy, serwisanci, a także sami użytkownicy, a którymi są:
 Zmniejszenie ilości awarii kotłów
 Ograniczenie funkcji „pogotowia technicznego instalacji grzewczych”
 Zwiększenie marż handlowych
 Wzrost sprawności instalacji grzewczych o minimum 20%
 Zmniejszenie pracochłonności prac serwisowych przy braku kandydatów do pracy
 Wzrost zaufania użytkowników końcowych do firm instalacyjnych
i serwisowych, jak również producentów urządzeń.

Jeżeli w Polsce czynnych jest około 5 - 6 milionów wodnych, niskotemperaturowych instalacji grzewczych i w każdej z nich zmniejszylibyśmy koszty paliwa o 20%, oszczędności użytkowników wyniosłyby ok 4,0 mld PLN. Po odjęciu kosztu serwisu i konserwacji w kwocie 1,5 mld PLN, oszczędności netto użytkowników mogłyby sięgnąć kwoty 2,0 -2,5 mld PLN. Oczywiście są założenia czysto teoretyczne i o długookresowej perspektywie, ale ich skala jest na tyle poważna, że warto zainteresować się już dzisiaj bardziej zmianą podejścia do przeglądów i konserwacji przez zastosowanie technologii opisanych w artykule.

Więcej informacji pod linkiem:
https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2020/06/TOPTHERM_.pdf

;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2020/06/aktualnoścI5.jpg|_|W trosce o naszych Klientów i pracowników zalecamy ograniczony bezpośredni kontakt. Proponujemy zintensyfikowany kontakt poprzez […];;https://www.instalbud.pl/koronawirus-komunikat-dla-klientow/;;KORONAWIRUS
KOMUNIKAT;;

W trosce o naszych Klientów i pracowników zalecamy ograniczony bezpośredni kontakt.

Proponujemy zintensyfikowany kontakt poprzez telefon, email oraz naszą platformę internetową ZAMI.INSTALBUD.PL.

Nasi Pracownicy będą w maksymalnej dyspozycji do powyższego kontaktu, tak aby każdy klient był jak najlepiej obsłużony.

W ten sposób bezpośredni kontakt powinien zostać ograniczony tylko do samego, przygotowanego wcześniej odbioru towaru i ewentualnie dokumentów.

Na każdym oddziale dostępne są do użytku żele odkażające do rąk.

Jednocześnie informujemy, że wyjątkowo na niektórych naszych oddziałach może wystąpić ograniczona obsługa.

Liczymy na wyrozumiałość i z góry przepraszamy za kłopot.

Zarząd INSTALBUD Janosz Sp. z o.o.

;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2020/03/Untitled-1-2.jpg|_|W tym roku, po raz kolejny nasz nowy salon Bellamica bierze udział w konkursie Salon […];;https://www.instalbud.pl/salon-roku-2020-zaglosuj-na-nas/;;Salon roku 2020!
Zagłosuj na nas!;;

W tym roku, po raz kolejny nasz nowy salon Bellamica bierze udział w konkursie Salon roku 2020!
Swój głos możecie oddać w terminie 06.03-16.03.2020!

Zapraszamy do głosowania!
https://www.ryneklazienek.pl/forum_branzy_lazienkowej_i_kuchennej/195/bellamica_piekary_slaskie,13161.html

;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2020/03/www-04-01.jpg|_|Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą marki Kludi! Więcej informacji pod linkiem:https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2020/02/KLUDI-BALANCE-BLACK-2019.pdf;;https://www.instalbud.pl/nowosckludi-balance-black/;;NOWOŚĆ!
KLUDI BALANCE BLACK;;

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą marki Kludi!

Więcej informacji pod linkiem:
https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2020/02/KLUDI-BALANCE-BLACK-2019.pdf;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2020/02/4STRONAWWW-01-01-01-01.jpg|_|Zapraszamy do zapoznania się z nowością marki Kessel. Aqualift F Basic Nowoczesna technologia w przystępnej […];;https://www.instalbud.pl/nowosc-balance-black/;;
Nowość!

Przepompownia Aqualift F Basic;;Zapraszamy do zapoznania się z nowością marki Kessel. Aqualift F Basic

Nowoczesna technologia w przystępnej cenie.

Nowa  przepompownia Aqualift F Basic firmy KESSEL to kompaktowe i solidne urządzenie do odprowadzania ścieków domowych. Grube ścianki zbiornika gwarantują jego wytrzymałość, a dzięki teleskopowej nasadzie zabudowa w ziemi jest wygodna. Płaskie powierzchnie przeznaczone do nawiercenia otworów umożliwiają podłączenie dodatkowych dopływów bezpośrednio na miejscu budowy.

Urządzenie jest wyposażone w pompę STF1300 przeznaczoną do ścieków zawierających fekalia. Dostępne wersje Mono lub Duo ze sterowaniem przy pomocy przełącznika pływakowego lub urządzenia sterującego sprawiają, że przepompownia Aqualift F Basic sprosta najróżniejszym wymaganiom.

Obsługa urządzenia sterowniczego jest przyjazna dla użytkownika i intuicyjna. Dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania zapewnia zintegrowana funkcja alarmowa. Swobodnie zawieszone pompy nie dotykają ścian zbiornika, dzięki czemu zapewniona jest odpowiednia izolacyjność akustyczna. Dzięki montażowi za pomocą szybkozłącza, pompa może zostać bardzo łatwo wyjęta i serwisowana.

Szczególną zaletą jest gotowość urządzenia do działania bezpośrednio po podłączeniu (Plug&Play) oraz możliwość przezbrojenia wersji jednopompowej w dwupompową w trakcie użytkowania przepompowni.

Obszerna oferta osprzętu pozwala doposażyć i modyfikować urządzenie w późniejszym terminie, co ułatwia konserwację i eksploatację urządzenia.

Więcej informacji na stronie: www.kessel.pl;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2019/09/strona-www-01-01-01-01-01-01-01-01.jpg|_|Zapraszamy do zapoznania się z nowościami marki Instal Projekt. Poniżej linki do katalogów:https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2019/06/zami_piko.pdfhttps://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2019/06/zami_ori.pdf;;https://www.instalbud.pl/nowosc-instal-projekt-grzejniki-piko-i-ori/;;Nowość!
Grzejniki PIKO i ORI;;

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami marki Instal Projekt.

Poniżej linki do katalogów:
https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2019/06/zami_piko.pdf
https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2019/06/zami_ori.pdf;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2019/06/wwww-zdj-instal-projekt-2.jpg|_|W związku z dużymi zmianami jakie szykujemy dla naszych klientów salonu w oddziale w Pszczynie, […];;https://www.instalbud.pl/topowe-marki-w-najnizszych-cenach/;;TOPOWE MARKI w najniższych cenach!;;

W związku z dużymi zmianami jakie szykujemy dla naszych klientów salonu w oddziale w Pszczynie, przygotowaliśmy dla Państwa wyprzedaż ekspozycji łazienkowej aż do -70%. Teraz topowe marki premium dostępne są taniej niż ich klasyczne tańsze zamienniki.

Jest to znakomita szansa by wyposażyć swoją łazienkę w jakości premium. Do państwa dyspozycji są kabiny, umywalki, grzejniki, baterie, wanny i wiele więcej od takich producentów jak Duravit, Grohe, Kludi, Ravak, Huppe, Kermi itp

Szczegóły pod numerem telefony 32 728 86 30, 32 728 86 31

;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2019/03/www6-08.jpg|_|Majster Fest jest najbardziej komplementarną serią armatury instalacyjnej na rynku.W serii odnajdą Państwo zawory i […];;https://www.instalbud.pl/nowosc-armatura-instalacyjna-majster-fest/;;NOWOŚĆ! ARMATURA INSTALACYJNA MAJSTER FEST;;

Majster Fest jest najbardziej komplementarną serią armatury instalacyjnej na rynku.
W serii odnajdą Państwo zawory i rozdzielacze na którym Państwu zależy.

pobierz ulotkę

;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2019/02/wwww-zdj-majster-01.jpg|_|Seria Like marki Amadeo jest najbardziej komplementarną serią baterii na rynku. W jednej serii odnajdą […];;https://www.instalbud.pl/nowosc/;;NOWOŚĆ! Amadeo seria Like;;Seria Like marki Amadeo jest najbardziej komplementarną serią baterii na rynku. W jednej serii odnajdą Państwo każdy rodzaj baterii, zestawu na którym Państwu zależy.   Ulotka informacyjna: http://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2018/10/Broszura_Amadeo_www-compressed.pdf;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2018/10/3_wwww-01-01-01.png|_|Zapraszamy do zapoznania się z ofertą promocyjną firmy Ferro. Więcej informacji na ulotce informacyjnej.   http://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2018/09/1_PROMOCJA-FERRO.pdf;;https://www.instalbud.pl/promocja-iteam/;;Promocja Iteam;;Zapraszamy do zapoznania się z ofertą promocyjną firmy Ferro. Więcej informacji na ulotce informacyjnej.   http://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2018/09/1_PROMOCJA-FERRO.pdf;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2018/09/www6-PROMOCJA-FERRO.jpg|_|Zapraszamy do zapoznania się z ofertą promocyjną firmy Flamco. Więcej informacji na ulotce informacyjnej.   […];;https://www.instalbud.pl/oferta-promocyjna-firmy-flamco/;;Oferta promocyjna firmy Flamco;;Zapraszamy do zapoznania się z ofertą promocyjną firmy Flamco. Więcej informacji na ulotce informacyjnej.   http://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2018/08/fin_FLAMCO-BP-2.jpg;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2018/08/www5-FLAMCO-BP-2.jpg|_|Zapraszamy do kibicowania naszemu zawodnikowi Arturowi Janosz w lamborghini super trofeo już w najbliższy weekend […];;https://www.instalbud.pl/zapraszamy-na-tor/;;Zapraszamy na tor;;suzuka2 Zapraszamy do kibicowania naszemu zawodnikowi Arturowi Janosz w lamborghini super trofeo już w najbliższy weekend na torze Suzuka. Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra w sobotę(30.06.2018) od godziny 21:00 oraz w niedzielę(01.07.2018) od godziny 20:30.;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2018/06/suzuka2.jpg|_|Dziękujemy, że przyczynili się Państwo do zdobycia po raz kolejny pierwszego miejsca w prestiżowym konkursie Salon Roku 2018. […];;https://www.instalbud.pl/salon-roku-2018-wygralismy/;;Salon Roku 2018 – wygraliśmy!;;Dziękujemy, że przyczynili się Państwo do zdobycia po raz kolejny pierwszego miejsca w prestiżowym konkursie Salon Roku 2018. Dzięki Waszym głosom wiemy, że nasza praca została wykonana w sposób należyty, z roku na rok staramy się by Państwo byli w pełni zadowoleni z naszej współpracy.  ;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2018/05/wygralismy-2salon-roku-www.jpg|_|Bezpośredni link do głosowania: http://www.lazienka.pl/forum_branzy_lazienkowej/195/instalbud_janosz_piekary_slaskie,9509.html  ;;https://www.instalbud.pl/salon-roku-2018/;;Salon roku 2018 ZAGŁOSUJ NA NAS!;;SalonRoku2018 Bezpośredni link do głosowania: http://www.lazienka.pl/forum_branzy_lazienkowej/195/instalbud_janosz_piekary_slaskie,9509.html  ;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2018/03/2salon-roku-www.jpg|_|CZAS TRWANIA PROMOCJI na wszystkie produkty Ferro i MW by Ferro od 1.09.2017 r. do 30.09.2017 […];;https://www.instalbud.pl/promocja-iteam-mnozymy-punkty-x-3/;;PROMOCJA ITEAM MNOŻYMY PUNKTY x3! NA WSZYTSKIE PRODUKTY FERRO I MW by FERRO;;CZAS TRWANIA PROMOCJI na wszystkie produkty Ferro i MW by Ferro od 1.09.2017 r. do 30.09.2017 r. na wybrane pompy do 31.10.2017 r. Zapraszamy do zapoznania się z ulotką promocyjną. http://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2017/09/6zamiast2_01_PROMOCJA-FERRO.png;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2017/09/F5_ferro-aktualnosci-strona-www.jpg|_|;;https://www.instalbud.pl/sensowash-slim-deska-z-funkcja-mycia-me-by-starck-toaleta-wiszaca/;;SensoWash Slim deska z funkcją mycia + toaleta wisząca;;-H_duravit Vermarktung_SeWaSlim_MEbyStarck_DuraStyle_DPOL.indd;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2017/08/zdj-aktualnosci-2.jpg|_|Po sobotnim podium, także w niedzielnym wyścigu trzeciej rundy Lamborghini Super Trofeo Asia, Artur Janosz […];;https://www.instalbud.pl/artur-janosz-dwukrotnie-na-podium-w-japonii-2/;;Artur Janosz dwukrotnie na podium w Japonii!;;
Po sobotnim podium, także w niedzielnym wyścigu trzeciej rundy Lamborghini Super Trofeo Asia, Artur Janosz wywalczył drugie miejsce, sięgając po swoje piąte podium w tym sezonie. Gratulujemy!
Więcej informacji na stronie internetowej: https://sportowefakty.wp.pl/wyscigi-samochodowe/695722/artur-janosz-dwukrotnie-na-podium-w-japonii;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2017/06/59509a28c3b4d7_63453028.jpg|_|Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą firmy Valvex. Szczegóły w załączniku:;;https://www.instalbud.pl/743-2/;;Nowość od Valvex;;Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą firmy Valvex. Szczegóły w załączniku:;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2017/06/poprawka-minuatury2-1.jpg|_|Najważniejszym parametrem pracy kolektora słonecznego są: jego moc oraz sprawność. Odpowiednio wysoka, gwarantuje optymalne wykorzystanie […];;https://www.instalbud.pl/kolektory-sloneczne-plaskie/;;Kolektory słoneczne płaskie;;Najważniejszym parametrem pracy kolektora słonecznego są: jego moc oraz sprawność. Odpowiednio wysoka, gwarantuje optymalne wykorzystanie powierzchni i najwyższy komfort użytkowania, jaki może zapewnić kolektor słoneczny. Zastosowanie w konstrukcji kolektora miedzianego lub aluminiowego absorbera pozwala na optymalny odbiór ciepła i zapewnia wydajne użytkowanie. Aluminiowa, jednoczęściowa rama i hartowana szyba jaką posiada kolektor słoneczny płaski stanowią natomiast gwarancję wydłużonej trwałości konstrukcji. Kolektory słoneczne płaskie zapewniają niezależne źródło ciepła oraz długą, niezawodną pracę. Jakość solarów potwierdza aż 10-letnia gwarancja, a cena jest wprost proporcjonalna do marki. W ofercie firmy Galmet znajdują się także kolektory słoneczne próżniowe. Więcej na: galmet.pl;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2017/02/kolektory-słoneczne.jpg|_|;;https://www.instalbud.pl/galmet-dzien-otwarty/;;Galmet – Dzień otwarty;;WebGalmetBig;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2016/12/WebGalmet.jpg|_|Podium naszego zawodnika, który ukończył zawody przed zespołem Roberta Kubicy! Artur Janosz wrócił do samochodu […];;https://www.instalbud.pl/artur-janosz-na-podium/;;Artur Janosz na podium;;Podium naszego zawodnika, który ukończył zawody przed zespołem Roberta Kubicy! Artur Janosz wrócił do samochodu GT i wraz z Orange 1 Team Lazarus zajął trzecie miejsce w generalce 6 Ore di Roma, drugie w swojej klasie. 14993478_1776096815991086_683551653675666959_n;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2016/07/RED_GP_SR-7444-e1467801235302.jpg|_|;;https://www.instalbud.pl/rothenberger-promocja-jesienna-2016/;;Rothenberger – Promocja Jesienna 2016;;PROMOCJA-JESIENNA-2016-FOLDER-1;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2016/10/PROMOCJA-JESIENNA-2016-FOLDER-1.jpg|_|;;https://www.instalbud.pl/duravit-nowosc-durastyle/;;Duravit Nowość DuraStyle;;Durastyle;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2016/06/Durastyle.jpg|_|;;https://www.instalbud.pl/biawar-promocja/;;Biawar – Promocja;;FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2016/05/Promocja_BIAWAR-INSTALBUD-1.jpg|_|;;https://www.instalbud.pl/afriso-nowy-odpowietrznik-automatyczny/;;Afriso – Nowy odpowietrznik automatyczny;;Afriso_odpowietrznik;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2016/05/Afriso_odpowietrznik.jpg|_|;;https://www.instalbud.pl/flowair-rozdaje-gadgzety/;;Flowair rozdaje gadżety;;flowairbigLEO65;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2016/05/flowairbigLEO65.jpg|_|O szczegóły proszę pytać sprzedawcy.;;https://www.instalbud.pl/galmet-to-sie-oplaca/;;Galmet – to się opłaca!;;

O szczegóły proszę pytać sprzedawcy.

;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2016/05/Ulotka-A4-Zapunktuj-z-Galmetem-13.05.jpg|_|O szczegóły proszę pytać sprzedawcy.;;https://www.instalbud.pl/promocja-afriso/;;Promocja Afriso;;

O szczegóły proszę pytać sprzedawcy.

;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2016/05/Instalbud_kuba.jpg|_|;;https://www.instalbud.pl/promocja-narzedziowa-fv-plast-2/;;Promocja narzędziowa FV-Plast;;Ulotkq 2016;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2016/03/Ulotkq-2016.jpg|_|;;https://www.instalbud.pl/salon-roku-2016-oddaj-swoj-glos-2/;;Salon Roku 2016 – Oddaj Swój Głos;;SalonRoku2016;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2016/03/SalonRoku2016.jpg|_|Czym jest tlenek węgla? Tlenek węgla, powszechnie nazywany czadem, jest szczególnie niebezpiecznym bezbarwnym, bezwonnym i […];;https://www.instalbud.pl/detektory-tlenku-wegla-z-zasilaniem-bateryjnym-2/;;Detektory tlenku węgla z zasilaniem bateryjnym;;Czym jest tlenek węgla? Tlenek węgla, powszechnie nazywany czadem, jest szczególnie niebezpiecznym bezbarwnym, bezwonnym i silnie trującym gazem. Tlenek węgla trafia do organizmu poprzez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną szybciej niż tlen, prowadząc do niedotlenienia tkanek. W zależności od stężenia tlenku węgla oraz czasu wdychania skażonego powietrza mogą występować objawy: • ~ 100 ppm Lekki ból głowy, wypieki (nieokreślony czas narażenia) • 200–300 ppm Ból głowy (czas narażenia 5–6 godz.) • 400–600 ppm Silny ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, nudności, wymioty (czas narażenia 4–5 godz.) • 1,100–1,500 ppm Przyspieszone tętno i oddech, omdlenie (zasłabnięcie), śpiączka, przerywane ataki drgawek (czas narażenia 4–5 godz.) • 5,000–10,000 ppm Słabe tętno, płytki oddech/zatrzymanie oddychania, śmierć (czas narażenia 1–2 minuty) Źródło: Brytyjska Agencja Ochrony Zdrowia (HPA), Kompendium zagrożeń chemicznych, Tlenek węgla, Wersja 3, 2011 Najbardziej narażone na zatrucie są dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz osoby z chorobami układu oddechowego.   Jak powstaje tlenek węgla? Tlenek węgla powstaje przy niepełnym spalaniu paliw i materiałów palnych, m.in. węgla, drewna, oleju opałowego, nafty, benzyny, gazu ziemnego, propanu, butanu itp. Niepełne spalanie spowodowane jest brakiem odpowiedniej ilości tlenu. Głównym źródłem zagrożenia są wadliwe lub źle zamontowane urządzenia do gotowania i ogrzewania, generatory spalinowe, silniki pojazdów oraz brak właściwej wentylacji pomieszczeń.   Jak zapobiegać zatruciu tlenkiem węgla? Aby zapewnić bezpieczeństwo domownikom, należy zainstalować detektory tlenku węgla przy wszystkich urządzeniach wytwarzających spaliny oraz sypialniach i pokojach, w których spędza się dużo czasu. Detektory czadu sygnalizują obecność tlenku węgla jeszcze przed pojawieniem się pierwszych objawów: urządzenie szybciej uruchomi alarm, jeśli stężenie tlenku węgla będzie wyższe. Ponadto należy regularnie dokonywać przeglądów okresowych instalacji wentylacyjnej oraz kominów, dbać o stały dopływ powietrza zewnętrznego, systematycznie sprawdzać ciąg powietrza oraz np. nie spalać węgla drzewnego oraz innych szkodliwych produktów w domu i pomieszczeniach zamkniętych.   Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? • należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza, • jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze, • rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia, • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarna – 998 lub 112); jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.   Razem uratujmy życia! Nie lekceważmy zagrożenia, jakim jest dla naszego zdrowia tlenek węgla. W statystykach zatruć tlenek węgla zajmuje trzecie miejsce po zatruciach lekami i alkoholem. Każdego roku w Polsce straż pożarna odnotowuje kilka tysięcy zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Wystarczy tak niewiele, by zmniejszyć ryzyko zaczadzenia. Pamiętajmy o instalacji detektorów tlenku węgla oraz o regularnym serwisowaniu urządzeń i systemów grzewczych. Wybierzmy niezawodne detektory tlenku węgla firmy Honeywell chroniące przed zaczadzeniem.;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2016/03/Tlenek.jpg|_|Więcej informacji na ulotce informacyjnej po kliknięciu.;;https://www.instalbud.pl/swiateczna-promocja-duravit-2/;;Świąteczna Promocja – Duravit;;

Więcej informacji na ulotce informacyjnej po kliknięciu.

;;|_|Już w ten weekend nasz kierowca zadebiutuje w serii GP3. Pierwszy wyścig sezonu GP3 odbędzie […];;https://www.instalbud.pl/debiut-artura-janosza-w-gp3/;;Debiut Artura Janosza w GP3!;;Już w ten weekend nasz kierowca zadebiutuje w serii GP3. Pierwszy wyścig sezonu GP3 odbędzie się 09.05.2015r. o godz. 17:20 na torze Catalunya w Barcelonie. Wyścigi będzie można oglądać w Polsat Sport, początek transmisji pierwszego wyścigu w sobotę o 17:10 drugi wyścig w niedzielę o godz. 9:15. W trakcie tego wyścigu zadebiutuje także drugi Polak Aleksander Bosak. Artur Janosz: Po ostatnim, bardzo udanym dla mnie sezonie w Euroformula Open podejmuję kolejne wyzwanie. Przejście do wyższej, bardziej wymagającej kategorii nie będzie z pewnością łatwe. Inna sprawa, że podczas pierwszych testów nowego dla mnie bolidu byłem nawet nieco zaskoczony tym, jak szybko się z nim zaprzyjaźniłem. Wiem jednak doskonale, że przede mną jeszcze sporo pracy. O wynikach decydują często detale, drobiazgi, które pozwalają nabrać niezbędnej pewności w prowadzeniu samochodu. Bolid GP3 jest bardziej zaawansowany aerodynamicznie w porównaniu ze znanymi mi konstrukcjami i dysponuje mocą większą o 150 KM. Zakres ustawień zawieszenia jest również bardzo duży i znalezienie tego najlepszego to jedno z najważniejszych zadań. Pomogą w tym kolejne testy przed sezonem, które pozwolą na jeszcze lepsze poznanie mojego nowego „miejsca pracy”. Cieszy mnie bardzo, że będę mógł korzystać z wiedzy i doświadczenia inżynierów renomowanego zespołu Trident, a także Giacomo Ricci’ego, szefa teamu, który z powodzeniem startował w kilku seriach wyścigowych. Już nie mogę się doczekać pierwszego startu podczas weekendu Grand Prix w Barcelonie. Nowy samochód Artura Janosza dysponuje mocą 400 KM, a jego maksymalna prędkość to 285 km/godz. Nowoczesna konstrukcja zaprojektowana przez znaną firmę Dallara przyspiesza do 100 km/godz. w zaledwie 3 sekundy, a prędkość 200 km/godz. uzyskuje już po niecałych ośmiu sekundach. Takie osiągi zapewnia sześciocylindrowy silnik AER o pojemności 3,4 l, a napęd na tylną oś przenosi sekwencyjna skrzynia biegów Haweland o sześciu przełożeniach. Sterowanie zmianą biegów zapewniają łopatki przy kierownicy sterujące systemem elektro-hydraulicznym firmy Pirelli. Nadwozie budowane jest zgodnie z rygorystycznymi przepisami FIA dotyczącymi bezpieczeństwa i poddawane testom zderzeniowym. Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony Artura : www.arturjanosz.pl oraz fanpage www.facebook.com/artur.janosz.official Źrodło: www.pzm.pl/;;https://www.instalbud.pl/wp-content/uploads/2015/05/Artur_Janosz_4.jpg